کنترلر

سنور دی اکسید کربن

HD81

کنترلر دی اکسید کربن، آمونیاک، رطوبت و دما

قیمت : 1،050،000 تومان

 

HT50

ترانسمیتر رطوبت و دما

قیمت: 200،000 تومان