فشار

فشار

فشار یک کمیت نرده‌ای است که به صورت نیرو بر واحد سطح تعریف می‌شود. یکای فشار در دستگاه بین‌المللی یکاهاپاسکال است.

تعریف:

هنگامی که نیروی F به یک سطح مشخص A اعمال می‌شود، تنش در اجزای آن سطح به‌وجود می‌آید که باعث فشرده‌شدن اجزای تحت تنش می‌شود. هرچه نیرو به سطح کوچکتری وارد شود، فشار بیشتری ایجاد می‌شود. اگر نیروی وارد به یک سطح مشخص افزایش یابد نیز، فشار وارد به سطح بیشتر می‌شود. میزان نیروی وارد بر یک سطح را به‌عنوان فشار تعریف می‌کنند که با نماد p نمایش داده می‌شود:

p=\frac{F}{A}

یکاهای فشار

یکای کنونیِ فشار در دستگاه بین‌المللی یکاها، پاسکال است که با نماد "Pa" نشان داده می‌شود. یک پاسکال برابر با نیروی یک نیوتون وارد بر سطح یک مترمربع است:[۱]

1 Pa=\frac{1 N}{1 m^2}=\frac{1 kg}{1 m.s^2}

یکاهای دیگری نیز برای اندازه‌گیری فشار به‌کار می‌روند:

  • اتمسفر: یکایی است که معمولاً برای اندازه‌گیری فشار هوا و سیالات به‌کار می‌رود. یک اتمسفر برابر با فشار ناشی از ستون آب به ارتفاع ده متر است.[۱]
  • میلیمتر جیوه: این یکا نشان‌دهندهٔ فشار ناشی از ستون جیوه به ارتفاع یک میلی‌متر است. در فشارسنج جیوه‌ای میزان فشار با اندازه‌گیری ارتفاع ستون جیوه در لوله یا اختلاف دو ستون جیوه در دو لولهٔ مرتبط به‌دست می‌آید.
  • متر آب: یکایی است که برای محاسبهٔ فشار در مکانیک سیالات به‌کار می‌رود و فشار معادل با یک ستون آب به ارتفاع یک متر است.

 اندازه گیری فشار:

روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری فشار به‌کار می‌روند. هواسنج و فشارسنج جیوه‌ای با اندازه‌گیری ارتفاع ستون جیوه کار می‌کنند.[۴] فشارسنج‌های مکانیکی (بدون سیال) و حسگرهای الکترونیکی نیز برای اندازه‌گیری فشار، به‌ویژه فشار وارد با جامدات، مورد استفاده قرار می‌گیرند.​

انواع نحوه اندازه گیری فشار : 1)فشار مطلق 2)فشار نسبی 3)فشار خلأ​

این شرکت در حال طراحی و تولید انواع ترانسمیترهای فشار هوا در رنج های مختلف اندازه گیری می باشد و بزودی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

ترانسمیتر فشار مدل HT45

ترانسمیتر فشار مدل HT45

   

ویژگی ها و امکانات:

- تغذیه 24Vdc

- خروجی RS485 با پروتکل مد باس MODBUS/RTU

- خروجی آنالوگ ولتاژی 0v-10v و یا خروجی جریانی 4mA-20mA

- تنوع رنج اندازه گیری 50Pa± ، 250Pa , 500Pa , ±2kPa , 6kPa , 10kPa و ...

بزودی