دستگاه شوکر مرغداری

قیمت دستگاه شوکر مرغداری | پرورش طیور | برای انواع دان خوری بشقابی و زنجیری و آبخوری نیپل | لوازم ​و تجهیزات مرغداری| شوکر طیور |

 

قیمت 1+ : 140،000 تومان

قیمت ​5+ : 135،000 تومان