دستگاه شوکر مرغداری

قیمت دستگاه شوکر مرغداری | پرورش طیور | برای انواع دان خوری بشقابی و زنجیری و آبخوری نیپل | لوازم ​و تجهیزات مرغداری| شوکر طیور |

 

قیمت 1+ : 160،000 تومان